Beste Luminus ambassadeur,

Weldra gaat u zich op het terrein begeven en zal u prospecten bezoeken die, hopelijk dankzij uw inspanningen, nieuwe Luminus klanten wensen te worden. Dit werk vereist duidelijke afspraken die u zorgvuldig dient te respecteren.

Daarom vragen we u om kennis te nemen van onderstaande gedragscode en deze gedragscode te ondertekenen. Dit bewijst uw engagement om het nodige respect op te brengen voor de prospecten en Luminus klanten. Na ondertekening van deze gedragscode zal u een officiële Luminus badge ontvangen die u ten alle tijde bij u dient te hebben tijdens uw klantenbezoeken.

Gedragscode voor de Smart Consultant

De gedragscode legt de regels vast met betrekking tot

 1. Het gedrag van de verkoper.
 2. De informatie die aan de klant wordt bezorgd.

Doel is de consument te beschermen en misleidende en agressieve verkooptechnieken tegen te gaan.
Het niet respecteren van de gedragscode zal onmiddellijk de nodige sancties tot gevolg hebben.

De bezoeken aan de klanten

Bezoektijden verkoopgesprekken worden op redelijke tijdstippen aangeknoopt en in geen geval vóór 09u en na 20u, tenzij de klant op voorhand heeft ingestemd met een afspraak die hiervan afwijkt.

Begin van het onderhoud

De verkopers tonen spontaan hun badge waarop duidelijk de volgende elementen te lezen staan:

 • naam en foto van de verkoper
 • vermelding van Luminus als leverancier
 • verwijzing naar een telefoonnummer
 • vervaldatum van de badge.

Tevens moet elke verkoper in het bezit zijn van een ambulante verkoperskaart (=machtiging als aangestelde B) en zijn identiteitsbewijs. De verkopers overhandigen de klant steeds een naamkaartje of brochure met daarop volgende contactgegevens: adres en telefoonnummer van Luminus, volledige naam en salescode van de verkoper. De verkoper maakt de bedoeling van zijn bezoek duidelijk, alsook de firma die hij vertegenwoordigt: EDF LUMINUS.

Zwakheid consument

Verkopers maken geen misbruik van de zwakheid van de consument. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met mensen die niet in staat zijn om de draagwijdte van de voorgestelde overeenkomst te beoordelen. Er is voorzichtigheid geboden met ouderen, kennelijk zwakbegaafden, anderstaligen,…

Tijdens het onderhoud:

 • De verkoper dient een maximum aan informatie te geven.
 • De verkoper moet duidelijk zijn wanneer hij het heeft over mogelijke besparingen.
 • De verkoper moet informeren naar het bestaan van een huidige overeenkomst van de klant en zo nodig naar de duur van deze overeenkomst en de van toepassing zijnde opzeggingstermijnen.

Minimaal te overhandigen documenten.

De verkoper dient steeds de volgende documenten te overhandigen aan de klant:

 • een exemplaar van het contract met inbegrip van de algemene voorwaarden gedetailleerd en leesbaar ingevuld
 • een overzicht van de prijs voor de energievoorziening (Bijzondere Voorwaarden)
 • contactgegevens indien de klant vragen en/of opmerkingen heeft.

Niet vergeten!

De verkoper moet erop toezien dat de klant duidelijk heeft begrepen:

 • Dat hij een contract ondertekende met EDF Luminus.
 • Dat hij heeft ingestemd om van leverancier te veranderen.
 • Dat hij een duidelijk zicht heeft op de nieuwe energieprijs.
 • Dat hij het recht heeft op opzegging binnen de 14 dagen na bevestiging van het contract.
 • Wat de gevolgen zijn van een vroegtijdige opzegging.

Beëindigen gesprek

Op eenvoudige vraag van de consument wordt het gesprek onmiddellijk beëindigd en verlaat de verkoper dadelijk de woning.

Alle verkopers dienen onmiddellijk “vrijwillig” het contact met de consument te verbreken als deze duidelijk laat blijken dat het gesprek storend, ongewenst of ongepast is.

Algemeen

De verkopers moeten de officiële Luminus badge dragen. Een verkoper op het terrein met een valse badge of zonder badge wordt aanschouwd als “geen” verkoper voor Luminus en zal door Luminus behandeld worden als een onbekende waarvoor wij niet garant staan.

Wanneer een verkoper andere producten dan die van Luminus aanbiedt, moet dit geweten zijn door Luminus.

Het is verboden om gebruik te maken van de naam Luminus om andere producten die niets te maken hebben met Luminus, aan te bieden. Bij eventuele problemen op het terrein (klacht, fraude, …) moet de verkoper onmiddellijk contact opnemen met de bevoegde contactpersoon van zijn agentzodat op een gepaste manier gereageerd kan worden.

Luminus heeft steeds het recht om onverwachtse controles op het terrein uit te voeren.

Een verkoper respecteert het materiaal aangeboden door Luminus. Bij eventuele schade kan de verkoper het materiaal steeds inruilen voor nieuw materiaal.. Wanneer een verkoper stopt met Luminus producten te verkopen, moet hij al het materiaal verbonden aan Luminus onmiddellijk terugbezorgen aan zijn verantwoordelijke.