I.VOORWAARDEN EN FUNCTIONERINGSREGELS

Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

1. De relatie tussen Smart Services Network (‘Smart SN’, ook ’Smart’) en haar consultants (de ‘BC’) wordt beheerst door de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de hierna volgende documenten, vermeld in volgorde van primauteit : (1) de BC Aanvraag, (2) de Voorwaarden en Functioneringsregels, (3) de Verplichtingen van de BC (4) de Beleidslijnen van Smart SN en (5) het Vergoedingsschema (6) de Smart SN Consultancyovereenkomst genoemd (de ‘Overeenkomst).

De BC verklaart kennis te hebben genomen van deze documenten voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst.

2. Er komt slechts een Overeenkomst tussen Smart SN en de kandidaat-BC tot stand op het ogenblik dat de kandidaat-BC zich op aantoonbare wijze in regel heeft gesteld met de Verplichtingen van de BC, met inbegrip van maar niet beperkt tot het hebben van een BTWnummer.

De kandidaat-BC beschikt hiervoor over een vervaltermijn van 30 dagen volgend op de ondertekening van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan de Overeenkomst niet tot stand komt en elke andere relatie tussen Smart SN en de kandidaat-BC van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder kennisgeving als ontbonden wordt beschouwd. Tijdens de bedoelde periode tussen de ondertekening van de Overeenkomst en het tot stand komen van de Overeenkomst, heeft de kandidaat-BC een Member–status, zoals nader beschreven in de Overeenkomst.

3. De BC verleent Smart SN de mogelijkheid om periodiek een voorstel tot wijziging van de Beleidslijnen van Smart SN, de Verplichtingen van de BC en/of het Vergoedingsschema aan de BC ter kennis te brengen. De voorgestelde wijzigingen zullen uitwerking hebben na het verstrijken van een termijn van 30 dagen volgend op de kennisgeving van het voorstel tot wijziging, waarna Smart SN de gewijzigde Overeenkomst integraal aan de BC ter kennis zal brengen.

De BC aanvaardt dat de genoemde kennisgevingen rechtsgeldig en bewijskrachtig kunnen plaatsvinden per e-mail. De BC wordt geacht de gewijzigde Overeenkomst te aanvaarden met ingang vanaf het moment dat het voorstel tot wijziging uitwerking heeft gekregen ingevolge deze bepaling ingevolge (1) de kennisgeving van diens aanvaarding van het voorstel tot wijziging binnen een termijn van dertig (30) dagen volgend op de ontvangst van het voorstel tot wijziging, (2) het gebrek aan gemotiveerd protest van het voorstel tot wijziging binnen een termijn van dertig (30) dagen volgend op de ontvangst van het voorstel tot wijziging.

Relatie tussen partijen

4. De BC is een zelfstandig en onafhankelijk contractant, die vrij beschikt over zijn tijd en die zijn/haar prestaties naar eigen inzicht indeelt en uitvoert, zij het met eerbiediging van de strategische, tactische, beleidsmatige en organisatorische richtlijnen van Smart SN.

Prestaties en bevoegdheid van de BC

5. De BC zal de producten en diensten van Smart SN en van haar partners (de ‘Services’) op exclusieve basis promoten en demonstreren (de ‘Prestaties), en potentiële klanten informeren en in het bezit stellen van geijkte bestelformulieren (de “Bestelformulieren”), zonder dat de BC geacht wordt verkoopovereenkomsten in naam en voor rekening van Smart SN of haar partners te bemiddelen of af te sluiten.

6. Promotie en demonstratie van de Services door de BC gebeurt steeds aan de op dat ogenblik geldende voorwaarden, zoals deze exclusief en naar eigen inzicht door Smart SN worden bepaald. De BC beschikt derhalve nooit over enige onderhandelingsbevoegdheid met betrekking tot de modaliteiten van de Services en kan bijvoorbeeld geen kortingen of promoties toekennen.

7. De BC zal Smart SN of haar partners niet in rechte verbinden, vertegenwoordigen of enige aansprakelijkheid in naam en/of voor rekening van Smart SN of haar partners op zich nemen.

Registreren en uitvoeren van bestellingen

8. Smart SN heeft in haar onderneming een registratiesysteem geïmplementeerd (het ‘Registratiesysteem’), op grond waarvan Smart SN, via geijkte vermeldingen op de Bestelformulieren, een Service kan toewijzen aan de Prestaties van de BC (Toegewezen Service). Dit Registratiesysteem is volledig afhankelijk van een correcte invulling van de geijkte bestelformulieren door de potentiële klanten, en derhalve van de door de BC verstrekte informatie, bij gebreke waarvan Smart SN de vergoeding bedoeld in artikel 11 niet kan toewijzen en/of uitbetalen.

9. Smart SN en haar partners zullen redelijke inspanningen leveren om alle bestellingen van potentiële klanten te verwerken en uit te voeren, maar kan steeds naar eigen inzicht bestellingen weigeren.

Vergoeding van de BC

10. De BC heeft recht op een vergoeding voor de geleverde Prestaties vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst (de ‘Vergoeding’). De grondslag, samenstelling, omvang, berekenings-en betalingswijze van deze Vergoeding wordt nader uiteengezet in het Vergoedingsschema. De BC heeft recht op 100% van de Vergoeding indien de Toegewezen service actief blijft gedurende een periode van meer dan zes (6) maanden volgend op de activering.

11. De BC heeft slechts recht op 25% van de Vergoeding indien de Toegewezen service actief blijft gedurende een periode tot zes (6) maanden volgend op de activering. De BC heeft geen recht op Vergoeding indien de Toegewezen service minder dan 1 maand volgend op de activering actief blijft. Teveel betaalde Vergoeding wordt naar keuze van Smart SN verrekend dan wel teruggevorderd.

12. Het recht van de BC op de Vergoeding wordt afhankelijk gesteld van de voorafgaande en blijvende voldoening door de BC aan de Beleidslijnen, de Verplichtingen en de op hem/haar toepasselijke kwalificatieregels (de “Kwalificatieregels”), bij gebreke waarvan Smart SNde vergoeding niet verschuldigd is en in welk geval zij geldig kan beslissen om de Vergoeding niet uit te betalen, onverminderd eventuele uitzonderingen van dwingend recht. De Kwalificatieregels worden nader uiteengezet in het Vergoedingsschema en voorzien in een minimum jaarlijks aantal nieuwe Toegewezen Services.

13. Elke Vergoeding die aan de BC wordt uitbetaald is gebaseerd op de activering van een Service. Er worden door Smart SN geen Vergoedingen betaald louter voor het aanbrengen van BC ’s.

14. Het recht van de BC op de Vergoeding ontstaat op het ogenblik van activatie van de klant door Smart SN. De Vergoeding is opeisbaar door de BC op het ogenblik dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverbintenissen. Het recht op de Vergoeding vervalt evenwel indien de klant niet zou voldoen aan zijn betalingsverbintenissen, indien de Toegewezen Service kan niet worden geleverd of de levering redelijkerwijze niet kan worden gevraagd van Smart SN of haar handelspartners, telkens om redenen die vreemd zijn aan Smart SN. Smart SN zal te recupereren Vergoedingen afhouden van nog uit te betalen Vergoedingen.

15. De BC heeft geen recht op de Vergoeding na het einde van de Overeenkomst, onverminderd eventuele uitzonderingen van dwingend recht. Smart SN  behoudt zich desgevallend dan ook het recht voor om Vergoeding niet uit te betalen dan wel om het tarief van de Vergoeding te herleiden.

Plichten van de BC

16. De BC zal ten alle tijden voldoen aan de op de BC toepasselijke Kwalificatieregels, zoals nader omschreven in het Vergoedingsschema.

17. De BC zal zich ten alle tijden confirmeren aan de Beleidslijnen van Smart SN  en aan de Verplichtingen van de Smart SN  Business Consultant. Daarnaast heeft de BC de verplichting om gedurende de eerste zes (6) maanden van de Overeenkomst het volgende minimum volume objectief te behalen: minstens 20 mobiele geporteerde postpaid abonnementen activeren. Indien dit niet het geval is, heeft Smart SN het recht om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder opzegtermijn dan wel opzegvergoeding.

Duur van de Overeenkomst

18. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. Na een minimumperiode van zes (6) maanden, heeft elke partij heeft het recht om de Overeenkomst op elk ogenblik via schriftelijke kennisgeving te beëindigen mits het in acht nemen van een opzegtermijn die berekend wordt als één maand per aangevatte periode van twaalf (12) maanden.

Geschillenregeling

19. Smart SN  zal de BC schriftelijk in kennis stellen (de “Waarschuwing”) van alle klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst door de BC (de “Klacht”). Een Klacht wordt geacht bewezen te zijn tot het bewijs van het tegendeel door de BC in die gevallen dat er een schriftelijke Klacht van een derde voorhanden is waarin de BC wordt geïdentificeerd als oorzaak van de Klacht. Smart SN  behoudt zich het recht voor om Klachten te sanctioneren op grond van een door haar gehanteerde geschillenregeling (de “Geschillenregeling”), zoals beschreven in de Beleidslijnen van Smart SN . Deze Geschillenregeling kan voorzien in een verval van de Vergoeding, onverminderd eventuele uitzonderingen van dwingend recht. De Geschillenregeling laat het recht van Smart SN  om de Overeenkomst te beëindigen op grond van artikel 20 van huidige Voorwaarden en Functioneringsregels onverlet.

Einde van de Overeenkomst

20. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer een ernstige tekortkoming of een uitzonderlijke omstandigheid de samenwerking tussen partijen op dagdagelijkse basis definitief onmogelijk maakt. Op straffe van verval zal de beëindigende partij de andere partij binnen een termijn van 7 werkdagen volgend op de ernstige tekortkoming of de uitzonderlijke omstandigheid schriftelijk in kennis stellen van de beëindiging met opgave van de motieven die de beëindiging motiveren. Als een ernstige tekortkoming in de zin van deze Overeenkomst wordt onder meer beschouwd :

 • Een schending van de bepalingen van de Voorwaarden en Functioneringsregels, de Beleidslijnen van Smart SN  en/of de Verplichtingen van de BC;
 • Het begaan van een strafrechtelijk sanctioneerbaar misdrijf tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (vb. fraude, valsheid in geschrifte, laster en eerroof, slagen en verwondingen,);
 • Een schending van de Belgische wetgeving (vb. Wet Markpraktijken en Consumentenbescherming, fiscale-, sociale - en/of boekhoudkundige regelgeving, …);
 • Het stellen van een daad die de goede naam en reputatie van Smart SN, haar medewerkers, personeelsleden, leveranciers en/of handelspartners kan beschadigen;
 • Het verhandelen van Bestelformulieren;
 • Het ontvangen van twee (2) of meer Waarschuwingen voor eenzelfde klacht binnen een tijdspanne van drie (3) maanden;
 • Het overschrijden van een verhouding van 5% tussen het aantal ontvangen Waarschuwingen en het aantal Toegewezen Services;

21. Indien de Overeenkomst beëindigd zou worden, op welke wijze dan ook, geldt een wachttermijn van zes (6) maanden volgend op de beëindiging of de overdracht, om een nieuwe Business Consultant Aanvraag in te dienen. Deze beperking geldt desgevallend eveneens voor de echtgenoten van BC ‘s en alle derden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en/of een gezamenlijke fiscale aangifte invullen.

Concurrentieverbod

22. Tijdens de duur van de Overeenkomst, en tijdens een periode van zes (6) maanden na beëindiging van de Overeenkomst, zal de BC, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in het land waarin de BC voor Smart SN actief was :

(a) op generlei wijze betrokken zijn bij het commercialiseren van producten of diensten die concurreren met de Services;

(b) de namen en adressen van door Smart SN  verworven klanten of van de consultants van Smart SN  niet gebruiken of bekendmaken aan derden, tenzij voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst;

(c) geen consultants van Smart SN  benaderen om deel te nemen aan een schema van multilevel marketing of rechtstreekse verkoop met betrekking tot producten of diensten die concurreren met de Services, om op te houden een consultant van Smart SN  te zijn of om een minder actieve consultant van Smart SN  te worden;

(d) geen door Smart SN  verworven klanten aanmoedigen of overtuigen op te houden een Smart SN of haar partners-klant te zijn.

De BC verklaart dat geen enkel akkoord, schriftelijk of mondeling, geen enkele belofte of verbintenis die hij voorheen ten overstaan van derden zou hebben aangegaan, zich verzet tegen het sluiten en uitvoeren van deze Overeenkomst. De BC verbindt zich ertoe Smart SN te vrijwaren tegen alle verhaal van derden uit hoofde van schending door de BC van een dergelijk akkoord, een dergelijke belofte of verplichting en, in voorkomend geval, Smart SN  te vergoeden voor alle daaruit voortvloeiende schade.

23. In de mate toegelaten door bepalingen van dwingend recht, draagt de BC alle rechten met betrekking tot elke systematisch of methodisch geordende, afzonderlijk toegankelijke verzameling van klantengegevens of van gegevens betreffende consultants van Smart SN, aangelegd in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, over aan Smart SN .

Restbepalingen

24. Geen enkel verzuim door Smart SN  om haar rechten onder deze Overeenkomst uit te oefenen, noch enige vertraging daarin, zal een afstand van die rechten inhouden.

25. Indien een rechter oordeelt dat enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dit geen enkele invloed hebben op enige andere bepaling van deze Overeenkomst, die verder bindend zal zijn. Partijen zullen geacht worden gebonden te zijn door een bepaling die de inhoud van de onwettige, ongeldige of niet – afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert, zonder zelf onwettig, ongeldig of niet – afdwingbaar te zijn.

26. Smart SN  heeft het recht deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de BC. De BC heeft niet het recht om deze Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart SN .

II.BELEIDSLIJNEN van SMART SN

1. Btw-stelsels

De consultant stelt zich te allen tijde in regel met de geldende btw-wetgeving.

Eén BTW nummer = Eén ID

Via deze akkoordverklaring met de Smart SN Beleidslijnen, verbindt de BC zich ertoe om Smart SN in kennis te stellen van elke wijziging in het toepasselijke btw-stelsel binnen een termijn  van 1 week nadat de wijziging uitwerking heeft.

 1.1 Btw-vrijstellingsregeling kleine onderneming (art. 56bis, Wetboek, KB 19) – Ter info

Er geldt een optionele btw-vrijstelling voor alle Vergoedingen die een jaarlijkse omzet van € 25.000,- niet overschrijden (drempel geldig vanaf 1 januari 2016).

Btw-aftrek is onder deze regeling onmogelijk. De consultant hoeft geen maandelijkse of driemaandelijkse aangifte te doen maar wel een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemerstijdig (voor 31 maart) aan de btw-administratie te bezorgen indien de consultant Vergoedingen heeft verkregen.

1.2. Normaal btw-stelsel - Ter info

Het normaal btw-stelsel is van toepassing indien de jaarlijkse omzet van de consultant meer bedraagt dan € 25.000 (drempel geldig vanaf 1 januari 2016),- of indien de consultant uitdrukkelijk voor de normale btw-regeling kiest. Btw-aftrek is mogelijk onder deze regeling. De consultant dient een maandelijkse of driemaandelijkse aangifte te doen en een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemerstijdig (voor 31 maart) aan de btw-administratie te bezorgen.

 

1.3. Facturatie: toepassing van self-billing

Partijen komen overeen dat de self-billing procedure zal worden toegepast voor de diensten in het kader van de verkoop en afsluiten van contracten voor energie, vaste en mobile telefonie door de consultant in naam en voor rekening van Smart SN.

De partijen komen overeen dat de self-bills door middel van de impliciete procedure van aanvaarding door de consultant zullen worden aanvaard zoals bepaald in artikel 53 §2 van het btw-wetboek en in btw- circulaire nr. 53/2013.

Elke self-bill zal geacht worden vanuit het oogpunt van de consultant te zijn aanvaard op voorwaarde dat de consultant niet reageert binnen 30 dagen na ontvangst van de self-bill.

 

1.3.1. Consultants die toepassing maken van de btw-vrijstellingsregeling kleine onderneming (artikel 56bis Wetboek, KB 19)

Op de diensten verricht door de consultants onder de btw-vrijstellingsregeling voorzien in artikel 56bis van het btw-wetboek en het Koninklijk Besluit nr. 19, dient geen btw te worden aangerekend. Smart SN zal bijgevolg een self-bill opstellen zonder btw en met vermelding "Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen - Art. 56bis wetboek btw".

De consultants die toepassing maken van de vrijstellingsregeling voorzien in artikel 56bis van het btw-wetboek dienen de self-bills niet op te nemen in een btw-aangifte. De diensten verricht ten behoeve van Smart SN dienen wel te worden opgenomen in de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers.

 

1.3.2. Consultants die toepassing maken van de normale btw-regeling

De btw verschuldigd op de diensten verricht door de consultants ten behoeve van Smart SN onder de normale btw-regeling zal worden voldaan door Smart SN via toepassing van de verlegging van heffing.

De consultants die toepassing maken van de normale btw-regeling dienen de ontvangen self-bills te rapporteren in rooster 45 van hun Belgische btw-aangifte. De diensten verricht ten behoeve van Smart SN dienen eveneens te worden opgenomen in de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers.

 

2. Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen – Ter info

De consultant dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds van zijn/haar keuze.

3. Huwelijk en samenwoning

3.1 Samenwerken onder 1 BC-ID

Smart SN raadt gehuwde of samenwonende koppels aan om onder één gezamenlijk BC-ID te werken. Indien gehuwde of samenwonende koppels ieder onder een apart BC-ID willen functioneren, dienen zij ofwel onder dezelfde sponsor geregistreerd te zijn, ofwel dient één partner zich in te schrijven bij de andere partner en diens BC-ID te gebruiken. Indien Smart SN vaststelt dat een partner een andere Smart SN-business heeft ingenomen dan de twee die hierboven beschreven worden, zal Smart SN de tweede Smart SN-business onmiddellijk bij dezelfde sponsor plaatsen als de eerste. Daarnaast geldt ook de regel indien één van de twee partners start als consultant en hierna stopt of waarvan de Overeenkomst wordt beëindigd, de partner van deze ex-consultant die op zijn/haar beurt met Smart SN-activiteiten wenst te starten, onder dezelfde structuur dient te werken als degene waaronder zijn/haar partner heeft gewerkt.

Smart SN begrijpt onder samenwoning: twee personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en een gezamenlijke fiscale aangifte doen. Meerderjarige kinderen of andere inwonende verwanten horen hier niet bij.

De consultant zal op eenvoudig verzoek officiële documenten die de samenwoning vastleggen aan Smart SN tonen of een kopie ervan overhandigen.

Indien twee bestaande consultants huwen of gaan samenwonen na het ondertekenen van een Overeenkomst, kunnen zij beiden hun BC-ID behouden (al dan niet in dezelfde structuur).

Indien partners uit de echt scheiden of hun samenwoning stopzetten, verbinden zij zich ertoe Smart SN binnen een termijn van 14 dagen volgend op datum van scheiding of beëindiging van de samenwoning in te lichten over de manier waarop hun gezamenlijke Smart SN-activiteit verdeeld en beheerd zal worden na de scheiding. Indien Smart SN hierover geen bericht ontvangt, zal men de persoon die als eerste op de Overeenkomst vermeld staat, beschouwen als de persoon die de activiteiten voortzet.

Als de partners onder één BC-ID werkten, kan de partner die de oorspronkelijke, gezamenlijke Smart SN-business niet voortzet een nieuwe BC-overeenkomst ondertekenen zodra de scheiding, feitelijke scheiding of stopzetting van samenwoning voltooid is. Deze partner kan zich registreren via een sponsor van zijn keuze.

Smart SN vraagt in dit geval een bewijs van scheiding, feitelijke scheiding of stopzetting van samenwoning voor te leggen. Notariële akten of uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand gelden als bewijs.

3.2 Consultant vs zaakvoerder

Bovenvermeld principe wordt eveneens toegepast op personen die aandeelhouder, (mede)zaakvoerder, (mede)bestuurder, of enige andere functie uitoefent die rechtsgeldig werd opgenomen in de statuten van een onderneming, die reeds een actieve consultant uitmaakt.

De aandeelhouder, (mede)zaakvoerder, (mede)bestuurder, of enige andere functionaris dient met andere woorden ofwel onder dezelfde sponsor geregistreerd te zijn dan de BCrechtspersoon waarvan hij “deel uitmaakt”, ofwel dient hij/zij zich in te schrijven bij deze andere consultant (zodat hij/zij in de ‘downline’ van de eerste consultant terechtkomt).

4. Eén BC-ID = één Smart SN-business

De consultant zal op geen enkel ogenblik een financieel belang hebben in meer dan één Smart SN-business. Indien Smart SN vaststelt dat een consultants meerdere BC-ID’s of belangen in meerdere BC-ID’s heeft, zal de consultant enkel zijn eerste BC-ID of zijn belangen daarin kunnen behouden en zal Smart SN de andere Smart SN-businesses met onmiddellijke ingang beëindigen. De consultant zal alle Vergoedingen die hij/zij heeft ontvangen in het kader van deze andere BC-ID’s terugbetalen aan Smart SN.

5 Rechten en plichten van de consultants

5.1 Gedrag

De consultant zal de Prestaties uitvoeren op legale en ethisch verantwoorde wijze, zonder daarbij misleidende, oneerlijke of bedrieglijke praktijken aan te wenden, ten aanzien van (potentiële) klanten, andere consultants of Smart SN en haar medewerkers.

De consultant zal niets ondernemen dat de naam en/of de reputatie van Smart SN, haar medewerkers, haar Services en/of haar partners kan schaden.

5.2 Geheimhoudingsplicht

De consultant stemt ermee in vertrouwelijke informatie geheim te houden en enkel aan te wenden in het belang van Smart SN en in kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Onder vertrouwelijke informatie wordt onder meer begrepen : prestatierapporten, klantgegevens, consultantgegevens, leveranciersgegevens, voorwaarden en modaliteiten van Services, het bestaan en de inhoud van promotieacties en elke andere informatie waarvan de consultant redelijkerwijze hoort te vermoeden dat deze een vertrouwelijk karakter kan genieten. De consultant verplicht zich ertoe alle mogelijke maatregelen te nemen om vertrouwelijke informatie van (potentiële) klanten goed te beschermen tegen inzage door onbevoegden. De consultant dient zorg te dragen voor een deugdelijke beveiliging van de systemen die hem zijn aangereikt door Smart SN. (Hieronder wordt onder meer verstaan: het regelmatig wijzigen van het wachtwoord, het niet delen of bekendmaken aan derden van het wachtwoord, enz….)

5.3 Ongeoorloofd contact

De consultant verbindt zich ertoe om in het kader van de uitvoering van de Services enkel contact op te nemen met Smart SN. In geval nieuwe leveranciers van Services worden toegevoegd gedurende de duur van de Overeenkomst, zal Smart SN de Beleidslijnen aanpassen en deze zo spoedig mogelijk overmaken aan de BC.

5.4 Territoriale rechten

De consultant mag de Prestaties enkel uitvoeren binnen de Belgische landsgrenzen.

5.5 Overdracht van een BC-ID

Smart SN staat geen overdracht toe van BC-ID’s.

5.6 Faillissement

Indien de consultant failliet zou worden verklaard, brengt dit automatisch de beëindiging van het consultantstatuut met zich mee. De consultant is verplicht de faillissementsuitspraak binnen de 24 uur schriftelijk aan Smart SN mee te delen.

6. Klanten

De consultant verbindt zich ertoe :

 • de klanten steeds correct te adviseren
 • geen misleidende informatie aan de klanten te verschaffen, onder meer met betrekking tot de Services, Smart SN en/of de verhouding tussen Smart SN en andere dienstenleveranciers

De omschakeling van een klant, van zijn/haar huidige dienstenleveranciers naar Smart SN of één van haar partners, zonder dat deze klant daarvoor zijn schriftelijke toestemming heeft verleend, brengt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Smart SN of haar partners in het gedrang en kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging, verbeurdverklaring en boetes. Smart SN behoudt zich het recht voor alle boetes die het in dergelijk geval dient te betalen terug te vorderen van de consultant. De participatie aan dergelijke praktijken vormt tevens een ernstige tekortkoming op grond waarvan Smart SN de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen. De consultant zal geen door een klant ondertekende bestelformulieren kopen van of verkopen aan andere consultants.

Een inbreuk op deze bepaling vormt een ernstige tekortkoming die Smart SN het recht verleent om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7. Publiciteit, marketing en huisstijl

(cfr. Ook Beleid inzake het gebruik van merken en handelsmerken van Smart SN)

Smart SN moedigt haar consultants aan om de Services en de mogelijkheden die Smart SN of haar partners te bieden hebben actief te promoten. De volgende regels vormen bindende richtlijnen voor het toepassen van ethische marketingpraktijken, om te vermijden dat de integriteit en reputatie van Smart SN en haar consultants bij het voeren van promotie in gevaar worden gebracht.

In elk geval zal Smart SN hiervoor een voorafgaande en schriftelijke toestemming dienen af te leveren.

Een inbreuk op de hierna volgende bepalingen vormt een ernstige tekortkoming die Smart SN het recht verleent om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De inbreuk plegende consultant zal Smart SN vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze inbreuk.

7.1 Gebruik van de namen, logo’s en handelsmerken van Smart SN en/of haar leveranciers>

De consultant zal de handelsnaam, het merk, het logo of enig ander beschermd intellectueel eigendomsrecht van Smart SN of dat van haar leverancier(s) en/of contractspartners niet aanwenden, dan met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Smart SN. Een uitzondering geldt voor de aanwending van materialen die hiertoe ter beschikking werd gesteld en goedgekeurd door Smart SN.

Elke vorm van publicitair materiaal met betrekking tot Smart SN en/of de door haar aangeboden Services, ongeacht of Smart SN erin vermeld wordt, zal voorafgaand aan het gebruik ervan worden voorgelegd aan en schriftelijk goedgekeurd door Smart SN.

7.2 Verzoeken van de media en persoonlijke optredens door consultants

De BC zal Smart SN of één van haar partners niet vertegenwoordigen in om het even welk medium en enig mediaforum gebruiken (waaronder persberichten, artikels en optredens in talkshows op televisie, radio of internet) om Smart SN of haar Services te promoten of te adverteren. Dergelijk beleid is voor Smart SN noodzakelijk om een correct en consequent publiek imago te verzekeren. De consultant zal zich dan ook onthouden van het ontwikkelen en promoten van of deelnemen aan elke geschreven, auditieve of visuele mediavoorstelling die betrekking heeft op of verwijst naar Smart SN.

7.3 Telefoonprocedures

De consultant zal geen telefoongesprekken voeren op een wijze die de gesprekspartners zou kunnen doen geloven dat zij met het hoofdkantoor van Smart SN of één van haar partners verbonden zijn. Het is de consultant met name verboden de telefoon te beantwoorden met de naam ‘Smart SN’ of met de naam van één van haar partners in welke vorm of binnen welke context dan ook.

De consultant zal ook de naam ‘Smart SN’ of één van haar niet gebruiken in telefoonlijsten (zoals bv de Gouden Gids…) tenzij in combinatie met de term ‘zelfstandig consultant’. Bijvoorbeeld: Jan Janssen, Zelfstandig Smart SN consultant, Kansstraat 3, 2000 Antwerpen kan wel. Smart SN NV, Kansstraat 3, 2000 Antwerpen kan niet. De consultant verbindt zich ertoe met het oog op het aanbrengen van een dienst louter telefonisch contact op te nemen met potentiële en bestaande klanten, die hiervoor voorafgaandelijk hun schriftelijke toestemming hebben gegeven.

>7.4 Conferenties en handelsbeurzen

De consultant mag zijn Smart SN-activiteiten promoten op conferenties en handelsbeurzen, mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Smart SN. Een aanvraag dient vergezeld te worden van een kopie van de leurkaart van al diegenen die Smart SN zullen vertegenwoordigen op de betreffende conferentie/beurs/evenement.

7.5 Ronselen

De consultant mag geen Services of consultants ronselen via onpersoonlijke kanalen. Dit verbod omhelst onder meer het ronselen via telemarketing, mailinglijsten, faxcampagnes, het verspreiden van folders, advertenties in publicaties, chat- of forumdiscussies en emailcampagnes.

Smart SN wijst erop dat het versturen van ongewenste e-mail (‘spam’) bij wet verboden is en streng gereguleerd wordt door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gebruik van elektronische post voor reclamedoeleinden is bij wet verboden zonder de voorafgaande, vrijwillige, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde(n) (zie artikel 14, §1 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van dienstverlening binnen de informatiemaatschappij).

7.6 Internet

De consultant zal geen webpagina of andere particuliere onlinediensten gebruiken om Smart SN of één van haar partners en de Services bij het brede publiek te promoten, dan mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Smart SN. De naam ‘Smart’, ‘Smart SN’, ‘Smart Services Network’, ‘Orange’, de naam ‘Rewarding People’, de naam ‘Euphony’, andere door Smart SN of één van haar partners gevoerde handelsnamen, alle namen en logos waarvan Smart SN of één van haar partners eigenaar is, de namen van door Smart SN of één van haar partners aangeboden Services, evenals de namen van partners en leveranciers van Smart SN mogen niet worden gebruikt in domeinnamen die niet door Smart SN worden geregistreerd. Het internetadres (URL) en de volledige inhoud van iedere website die een consultant wenst te publiceren ter promotie van Smart SN of één van haar partners dienen voorafgaand voor controle en toestemming te worden voorgelegd aan de marketingafdeling van Smart SN. Daarnaast is het aan de BC verboden om op Sociale Media (met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook) een bepaalde groep op te richten onder een door Smart SN of één van haar partners gedeponeerde naam. Dit kan enkel gebeuren door Smart SN zelf waarbij Smart SN optreedt als de administrator.

7.7 Bedrijfscommunicatie en huisstijl

Zonder afbreuk te doen aan de voorafgaande bepalingen, somt Smart SN hierna enkele

concrete richtlijnen op waaraan een promotie zal moeten voldoen om een voorafgaande en

schriftelijke toestemming vanwege Smart SN te kunnen bekomen :

 • Gebruik enkel de officiële logo’s en –kleuren van Smart SNr die kunnen worden aangevraagd bij de marketingafdeling.
 • De advertentie moet steeds de nadruk leggen op het aanbieden van Services en niet op het aantrekken van nieuwe consultants.
 • De advertentie mag geen tarieven vermelden, met uitzondering van diegene die vermeld worden in actuele en officiële publicaties die rechtstreeks uitgaan van Smart SN of één van haar partners.
 • De consultant zal in Smart SN of één van haar partners -gerelateerde informatie steeds zo veel mogelijk letterlijk overnemen uit actuele, officiële Smart SN of één van haar partners -publicaties, met name productbrochures en de webpagina’s op www.orange.be, www.smartsn.be ...
 • De consultant vermeldt steeds duidelijk zijn BC-ID-nummer en zijn hoedanigheid van zelfstandig consultant die samenwerkt met Smart SN en haar partners.

7.8 Deur-aan-deur verkoop

De consultant zal zich onthouden van deur-aan-deur verkoop, meer bepaald het aanbellen bij potentiële klanten thuis, zonder hiervoor van deze potentiële klanten een uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

7.9 Algemene gedragscode

De consultant verplicht zich om de volgende gedragscode te respecteren:

Algemene bepalingen

1) De consultant respecteert de wens van consumenten die te kennen geven geen publiciteit te willen ontvangen. Bestaande en nieuwe potentiële klanten van Smart SN of één van haar partners worden via relatiemarketingtechnieken benaderd: er gaat steeds een (telefonische) afspraak vooraf aan het uiteindelijke, door de klant aanvaarde bezoek.

2) De consultant knoopt enkel verkoopgesprekken, zowel telefonisch als in persoon aan met de consument op redelijke tijdstippen, waarbij erkend wordt dat het begrip ‘redelijk’ kan variëren afhankelijk van de locaties en de verschillende types gezinnen. De consultant benadert de consument enkel binnen de uren in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving en in geen geval voor 9 u. en na 20 u.

3) De consultant maakt geen misbruik van de zwakheid van de consument. Zo worden er bijvoorbeeld geen overeenkomsten aangeboden aan of afgesloten met consumenten die klaarblijkelijk niet in staat zijn om de draagwijdte van de voorgestelde overeenkomst te beoordelen. De consultant treedt eveneens bijzonder gereserveerd op ten aanzien van ouderen, mindervaliden en kansarmen.

4) De consultant is zelf volledig verantwoordelijk voor het naleven van de voor de consultant geldende wetgeving. Smart SN wijst de consultant bijvoorbeeld op de “Belme-niet lijst”. De consultant is aansprakelijk voor schade die Smart SN lijdt door het in strijd handelen met zulke wetgeving.

De consultant :

 • a. maakt geen misbruik van de onervarenheid, kwetsbaarheid en/of goedgelovigheid van de consument;
 • b. zal zich te allen tijde hoffelijk en professioneel gedragen;
 • c. zal rekening houden met de specifieke noden en verlangens van de consument en respecteren steeds diens culturele en religieuze gewoonten en gebruiken;
 • d. vermijdt misverstanden en foutieve veronderstellingen omtrent prijsvoordelen of kenmerken van de vrijgemaakte markt;
 • e. vermijdt het aanwenden van ongepaste pressiemethodes;
 • f. respecteert de wens van personen die te kennen geven geen publiciteit te willen ontvangen.

5) De consultant moet, zodra de consultant contact heeft gelegd met de consument, de intenties en de identiteit kenbaar maken aan de hand van een identificatiebewijs waarop duidelijk de naam Smart SN, de naam en foto van de consultant en de vervaldatum van het bewijs aanwezig zijn. Dit identificatiebewijs krijgt men na het afleggen van de toelatingstest na het volgen van de Go BC-training. Het bewijs dient voor de vervaldatum hernieuwd te worden.

6) De consultant beëindigt het gesprek en/of verlaat het pand onmiddellijk op eenvoudige vraag van de consument. De consultant verbreekt direct ieder contact met de consument als deze duidelijk laat blijken dat hij dit contact als storend, ongewenst of ongepast ervaart.

7) De consultant informeert altijd naar het bestaan van de huidige overeenkomst van de consument, de duur van deze eventuele overeenkomst en de van toepassing zijnde opzeggingstermijnen. De consultant informeert de consument over de mogelijke gevolgen indien er nog een lopende overeenkomst met een andere leverancier geldt en over hoe de overgang van leverancier verloopt.

8) De consultant moet op elk moment vermijden dat de consument enige doorgegeven informatie verkeerd begrijpt of valse veronderstellingen maakt, vooral in verband met mogelijke besparingen.

9) De consultant verzekert dat de consument heeft begrepen:

 • dat hij een contract heeft getekend en heeft ingestemd om van leverancier te veranderen;
 • met welke leverancier hij een nieuwe overeenkomst heeft afgesloten;
 • welke de toegepaste totaalprijs is van de nieuwe overeenkomst;
 • wanneer de nieuw afgesloten overeenkomst ingaat;
 • dat hij over een recht op annulering beschikt gedurende ten minste 14 werkdagen ingeval van een verkoop op afstand en de consument weet welke stappen hij moet ondernemen om zijn contract te annuleren;
 • dat de consument heeft ingestemd met een vroegtijdige beëindiging of opzegging van zijn lopende overeenkomst;
 • welke de gevolgen zijn van een vroegtijdige beëindiging of opzegging van de overeenkomst.

10) De consultant zet de consument er op geen enkele manier toe aan zijn lopende contract voortijdig te beëindigen of misbruik te maken van het aan de consument toegekende verzakingsrecht.

Klachten

De consultant stelt Smart SN direct telefonisch, schriftelijk of per e-mail op de hoogte indien hij een klacht ontvangt. Smart SN zal klachten binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst ervan behandelen. Indien dit niet mogelijk is, zal de klant binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de klacht worden geïnformeerd over de datum waarop zijn probleem waarschijnlijk zal worden verholpen.

8. Training

De consultant zal op periodieke wijze alle noodzakelijke en nuttige opleidingen volgen, die ter beschikking worden gesteld door Smart SN of één van haar partners.

Smart SN heeft het recht om de toewijzing van klanten aan de consultant met betrekking tot bepaalde Services stop te zetten totdat de consultant een daartoe door Smart SN of één van haar partners georganiseerde bijzondere opleiding heeft gevolgd en/of geslaagd is in het bijbehorende

examen .

9. Geschillen tussen consultants

Smart SN zal niet bemiddelen in geschillen met betrekking tot de aanduiding van een sponsor.

Smart SN erkent als sponsor steeds de persoon wiens naam voorkomt op de BC-overeenkomst

met de vroegste ondertekeningdatum.

10. Geschillen

De consultant is steeds gehouden ten aanzien van Smart SN of één van haar partners om alle schade te vergoeden die voortvloeit uit een Klacht. Dit geldt zowel voor schade die rechtstreeks door Smart SN of één van haar partners wordt geleden, als voor schade van klanten die Smart SN of één van haar partners dient te dragen.

III. VERPLICHTINGEN van de BUSINESS-CONSULTANT

1. Minimum voorwaarden om de Member-status te verwerven

De kandidaat consultant zal een Member-status verwerven op het ogenblik dat hij/zij voldoet aan de volgende minimum voorwaarden.

1.1 Natuurlijk persoon

 • minstens 18 jaar oud zijn.
 • gerechtigd zijn om arbeid te verrichten in het land waar de activiteit als consultant zal worden
 • een kopie van de identiteitskaart aan Smart SN overmaken
 • een Smart SN opleidingscertificaat te behalen
 • ondertekenen van de Overeenkomst
 • Een consultant natuurlijke persoon kan alleen zijn eigen activiteit overdragen aan een door de consultant opgerichte vennootschapsvorm. De consultant dient desgevallend te voldoen aan de minimumvoorwaarden om als vennootschap consultant te kunnen worden en Smart SN dient de overdracht voorafgaand en schriftelijk te aanvaarden.

1.2 Vennootschap

 • geldig opgericht zijn volgens het Belgisch recht
 • de volgende documenten aan Smart SN overmaken :
  • een kopie van de statuten van de vennootschap én van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de vennootschap rechtsgeldig kan verbinden
  • een kopie van het aandelenregister van de vennootschap
  • een kopie van alle statutenwijzigingen en van alle wijzigingen in het aandelenregisterbinnen 14 dagen volgend op de wijziging
  • indien in een vennootschap die consultant wordt meerdere vennoten, aandeelhouders, gemandateerden of werknemers (in dienst of als zelfstandige medewerkers) actief zijn, een kopie van de identiteitskaart van alle voornoemde actieve betrokkenen bij de vennootschap aan Smart SN te bezorgen.
 • een Smart SN opleidingscertificaat te behalen
 • ondertekening van de Overeenkomst

2. Minimum voorwaarden om de BC-status te verwerven

Een kandidaat-BC, die de Member-status heeft verworven, zal de BC-status verwerven op het ogenblik dat hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden :

(1) Er moeten een minimum aantal actieve services aan deze kandidaat-BC kunnen worden toegewezen. De exacte specificaties kunnen worden geraadpleegd in het officiële Vergoedingsschema.

(2) De kandidaat-BC dient een inschrijving te hebben genomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer te hebben ontvangen

(3) De kandidaat-BC dient in het bezit te zijn van een BTW-nummer

Smart SN maakt de consultant attent op de mogelijkheid om het statuut van thuisverkoper aan te meten op grond van het Koninklijk Besluit (KB) van 12 juli 2006 betreffende de uitsluiting van de beroepsactiviteit van het thuisverkopen uit de normale regeling voor zelfstandig ondernemerschap. Dit statuut houdt in dat u niet dient te beschikken over een attest van basiskennis bedrijfsbeheer.

Bovenvermelde minimum voorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst bij gebreke waarvan de Overeenkomst niet tot stand komt.

3. Voorschriften van Smart SN

3.1 Kosten en lasten

De consultant draagt alle kosten en lasten verbonden aan de uitvoering van zijn opdracht, zoals de kosten voor een auto, voor correspondentie, telefoon, fax, verzekeringskosten … zonder dat deze lijst uitputtend is. Alle sociale verplichtingen, taksen en belastingen waaraan de consultant wegens zijn activiteiten onderworpen is, zijn uitsluitend te zijnen laste.

3.2 Verplichting tot geheimhouding

De consultant dient alle vertrouwelijke informatie die hij m.b.t. Smart SN of één van haar partners heeft ontvangen in uitvoering van deze Overeenkomst geheim te houden. De consultant mag dergelijke informatie niet meedelen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van Smart SN. ‘Vertrouwelijke informatie’ is alle informatie met betrekking tot Smart SN of één van haar partners, haar producten en/of diensten, haar leveranciers, haar klanten, haar werknemers, en dit in eender welke vorm (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch ...), alsook de bepalingen van de consultantovereenkomst. De consultant verbindt zich ertoe dat alle personen waarmee hij in een professionele context mee in contact komt die rechtstreeks kennis hebben van de vertrouwelijke informatie, deze verplichting tot geheimhouding zullen nakomen.

Deze bepalingen blijven gedurende 3 jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst geldig, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst. De consultant zal bovendien gehouden zijn alle vertrouwelijke informatie aan Smart SN terug te geven binnen 10 werkdagen, te rekenen vanaf het einde van de Overeenkomst. Een schending van dit beding door de consultant zal bovendien aanleiding geven tot een schadevergoeding.

3.3 Demonstratiemateriaal

Als Smart SN demonstratiemateriaal ter beschikking stelt van de consultant, verbindt deze laatste zich ertoe dit niet voor andere doeleinden, in het bijzonder privédoeleinden, te gebruiken. Het voornoemde materiaal blijft eigendom van Smart SN, die mag eisen dat het wordt teruggegeven op eerste verzoek.

3.4 Opleidingen

De consultant verbindt zich ertoe de door Smart SN en/of haar partners georganiseerde opleidingen te volgen.

3.5 Persoonsgegevens

In het kader van deze Overeenkomst kan het zijn dat de consultant in naam en voor rekening van Smart SN persoonsgegevens moet verzamelen. Het is ook mogelijk dat hij toegang krijgt tot persoonsgegevens die in het bezit zijn van Smart SN.

De consultant verbindt zich ertoe deze gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en enkel in naam en voor rekening van Smart SN.

De gegevens zijn namelijk eigendom van Smart SN.

De consultant verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. De mededeling van deze gegevens aan derden, op welke wijze dan ook, is verboden, tenzij deze verplicht wordt bij of krachtens wet of behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart SN.

De consultant mag de gegevens niet kopiëren, tenzij deze reproductie nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.