Algemene voorwaarden en Ethiek​ 

 

Preambule

De relatie tussen Smart Services Network NV (“Smart SN”, ook “Smart”) en haar Consultants wordt beheerst door huidige “Algemene voorwaarden en Ethiek”, het Smart Plan en de Gedragscode van Eneco samen “de Overeenkomst” genoemd.

De Overeenkomst kan u op de volgende plaatsen raadplegen:

1. Tijdens uw online registratie op www.smartsn.be hebt u een vakje aangevinkt waarin u bevestigt dat u de Algemene voorwaarden en Ethiek evenals de Gedragscode van Eneco heeft gelezen en de inhoud ervan accepteert;

Wanneer u Actief bent, kunt u inloggen op uw MySmart, waar u uw Overeenkomst altijd kan terugvinden in de sectie " Personal documents "

2. Op eenvoudige aanvraag bij rem@smartsn.be kan u steeds een kopie verkrijgen van de Overeenkomst.

De Overeenkomst tussen Smart SN en de kandidaat-Consultant is alleen van kracht wanneer de kandidaat-Consultant administratief in orde is in overeenstemming met de Algemene voorwaarden en Ethiek van Smart SN en de Gedragscode van Eneco, waaronder:

  • in het bezit zijn van een actief ondernemingsnummer/BTW nummer;
  • een kopie bezorgen van zijn/haar identiteitskaart;
  • een kopie bezorgen van zijn/haar bankkaart;
  • minstens 18 jaar oud zijn;
  • het recht hebben om in België te werken;
  • aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds.


In het geval van een online registratie op Smart SN als rechtspersoon is het toevoegen van een kopie van de statuten en een kopie van de identiteitskaart van de persoon die zich als Consultant registreert, verplicht. Opgelet, VZW’s en winkels in telecommunicatie zijn niet gemachtigd om zich te registreren als kandidaat-Consultant.

De kandidaat-Consultant beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de online registratie van de Overeenkomst om zich in orde te stellen, bij gebreke waarvan de Overeenkomst niet tot stand komt en elke andere relatie tussen Smart SN en de kandidaat-Consultant van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder kennisgeving als ontbonden wordt beschouwd. Tijdens de periode tussen de registratie van de Overeenkomst en het tot stand komen van de Overeenkomst, heeft de kandidaat-Consultant de status NEW. De kandidaat-Consultant met de status NEW beschikt over een periode van 7 werkdagen om af te zien van de totstandkoming van de Overeenkomst en te genieten van een volledige terugbetaling bij teruggave van de volledige Starterkit.

De persoon die als contactpersoon vermeld is in de systemen van Smart SN is de persoon die de activiteit uitoefent. In geen geval mag de Smart ID gebruikt worden door een persoon die niet gekend is bij Smart SN. De Sponsor houdt toezicht op de naleving van deze regel.

Door werkzaam te zijn voor Smart SN, verklaart u zich akkoord met de toepassing van de Algemene Voorwaarden en Ethiek, het Smart Plan en de Gedragscode van Eneco op uw werkzaamheden voor Smart SN.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en Ethiek en het Smart Plan, hebben de Algemene Voorwaarden en Ethiek voorrang.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en Ethiek en het Smart Plan, hebben de Algemene Voorwaarden en Ethiek voorrang.

I. Relatie tussen partijen

De Consultant is een zelfstandig en onafhankelijk contractant, die vrij beschikt over zijn tijd en die zijn/haar prestaties naar eigen inzicht indeelt en uitvoert, zij het met eerbiediging van de strategische, tactische, beleidsmatige en organisatorische richtlijnen van Smart SN.

II. Btw-stelsels

De Consultant stelt zich te allen tijde in regel met de geldende btw-wetgeving.

1. Btw-vrijstellingsregeling (art. 56 bis, Wetboek, KB 19)

Er geldt een btw-vrijstelling voor alle Vergoedingen die een jaarlijkse omzet van € 25.000,- niet overschrijden. Btw-aftrek is onder deze regeling onmogelijk. De Consultant hoeft geen maandelijkse of driemaandelijkse aangifte te doen maar wel een jaarlijkse “listing” aan de btw-administratie te bezorgen.

2. Normaal btw-stelsel

Het normaal btw-stelsel is van toepassing indien de jaarlijkse omzet van de Consultant meer bedraagt dan € 25.000,- of indien de Consultant uitdrukkelijk voor dit stelsel kiest. Btw-aftrek is mogelijk onder deze regeling. De Consultant dient een maandelijkse of driemaandelijkse aangifte te doen en een jaarlijkse “klantenlisting” aan de btw-administratie te bezorgen.

III. Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

De Consultant dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds van zijn/haar keuze.

IV. Rechten en plichten van de Consultant

1. Prestaties en bevoegdheid van de Consultant

De activiteiten van de Consultant in het kader van de Overeenkomst worden hierna de “Diensten” genoemd.

De Consultant promoot en demonstreert de producten en diensten van Smart SN en van de Partners van Smart SN (de ”Partners”). Meer bepaald, informeert de Consultant potentiële klanten en stelt hen in het bezit van geijkte digitale bestelformulieren, zonder dat de Consultant geacht wordt verkoopovereenkomsten in naam en voor rekening van Smart SN of haar Partners te bemiddelen of af te sluiten.

Promotie en demonstratie van de Diensten door de Consultant gebeurt steeds aan de op dat ogenblik geldende voorwaarden, zoals deze exclusief en naar eigen inzicht door Smart SN of haar Partners worden bepaald. De Consultant beschikt derhalve nooit over enige onderhandelingsbevoegdheid met betrekking tot de Diensten en mag bijvoorbeeld geen kortingen of promoties toekennen.

De Consultant zal Smart SN of haar Partners niet in rechte verbinden, vertegenwoordigen of enige aansprakelijkheid in naam en/of voor rekening van Smart SN of haar Partners op zich nemen.

2. De Gedragscode

De Consultant zal de Diensten uitvoeren op legale en ethisch verantwoorde wijze, zonder daarbij misleidende, oneerlijke of bedrieglijke praktijken aan te wenden, ten aanzien van (potentiële) klanten, andere Consultants of Smart SN en haar medewerkers.

De Consultant zal niets ondernemen dat de naam en/of de reputatie van Smart SN, haar medewerkers, haar Diensten en/of haar Partners kan schaden.

De volgende Gedragscode zet bindende richtlijnen uiteen betreffende ethische marketingpraktijken. Zij zijn bedoeld om te vermijden dat de integriteit en reputatie van Smart SN en haar Consultants bij het voeren van promotie van de Diensten in gevaar worden gebracht.
Een inbreuk op de hiernavolgende bepalingen vormt een ernstige tekortkoming die Smart SN het recht verleent om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De inbreuk plegende Consultant zal Smart SN vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze inbreuk.

2.1. Correct informeren van (potentiële) klanten

Van zodra de Consultant contact heeft gelegd met de consument moet hij/zij zijn/haar intenties en identiteit kenbaar maken aan de hand van zijn/haar Smart SN badge waarop duidelijk de naam Smart SN, de naam en foto van de Consultant en de vervaldatum van de badge aanwezig zijn.

De Consultant verbindt zich ertoe:

a. potentiële klanten steeds correct en op eerlijke wijze te adviseren;
b. geen misleidende informatie aan de klanten te verschaffen, onder meer met betrekking tot de Diensten, Smart SN en/of de relatie tussen Smart SN en andere dienstenleveranciers.
De Consultant vraagt altijd naar het bestaan van de lopende overeenkomsten tussen de consument en een andere leverancier, de duur van deze eventuele overeenkomst en de van toepassing zijnde opzeggingstermijnen. De Consultant informeert de consument over de mogelijke gevolgen indien er nog een lopende overeenkomst met een andere leverancier geldt en over hoe de overgang van leverancier verloopt.
De Consultant vergewist zich ervan bij een activatie dat de consument goed heeft begrepen:
a. dat hij instemt om van leverancier te veranderen en een nieuw contract aan te gaan;
b. met welke leverancier hij een nieuwe overeenkomst zal sluiten;
c. welke de toegepaste totaalprijs zal zijn van de nieuwe overeenkomst;
d. dat de consument zal instemmen met een vroegtijdige beëindiging of opzegging van zijn lopende overeenkomst;
e. welke de gevolgen zullen zijn van een vroegtijdige beëindiging of opzegging van zijn lopende overeenkomst;
f. wanneer de nieuw gesloten overeenkomst in werking zal treden; en
g. dat hij over een herroepingsrecht zal beschikken gedurende ten minste 14 werkdagen (onze activiteit valt onder dezelfde voorwaarden van verkoop op afstand) en dat de consument weet welke stappen hij zal moeten ondernemen om zijn nieuwe overeenkomst te annuleren.

Iedere dienst zal worden opgenomen in een digitaal contract dat in aanwezigheid van de klant wordt vervolledigd en door deze laatste wordt ondertekend (DocuSign-technologie)

De Consultant gebruikt alleen de contactgegevens van de klant (telefoonnummer of e-mailadres) om het digitale contract te bevestigen.

2.2. Respect hebben voor de wensen van (potentiële) klanten

De Consultant:

a. gedraagt zich te allen tijde hoffelijk en professioneel;
b. houdt rekening met de specifieke noden en verlangens van de consument en respecteert steeds diens culturele en religieuze gewoonten en gebruiken;
c. vermijdt dat de consument enige doorgegeven informatie verkeerd begrijpt of valse veronderstellingen maakt, vooral betreffende prijsvoordelen of kenmerken van de vrijgemaakte markt;
d. onthoudt zich van het aanwenden van ongepaste drukkingsmiddelen;
e. respecteert de wens van de consument die te kennen geeft geen publiciteit te willen ontvangen; en
f. overhandigt de nodige contactgegevens indien de klant vragen en/of opmerkingen heeft.

De Consultant is zelf volledig verantwoordelijk voor het naleven van de voor de Consultant geldende wetgeving. Smart SN wijst de Consultant op het bestaan van de “Bel-me-niet lijst”. De Consultant is aansprakelijk voor alle schade die Smart SN zou kunnen lijden door gestelde handelingen die in strijd zijn met bovenvermelde wetgeving.

Bestaande en nieuwe potentiële klanten van Smart SN of één van haar partners worden via relatiemarketingtechnieken benaderd: er gaat steeds een (telefonische) afspraak vooraf aan het uiteindelijke, door de klant aanvaarde bezoek.

De Consultant knoopt enkel gesprekken, zowel telefonisch als in persoon, aan met de consument op redelijke tijdstippen, waarbij erkend wordt dat het begrip ‘redelijk’ kan variëren afhankelijk van de locaties en de verschillende types gezinnen. De Consultant benadert de consument in alle geval enkel binnen de uren bepaald door de toepasselijke wetgeving en in geen geval voor 9u00 en na 20u00.

De Consultant maakt geen misbruik van de onervarenheid, kwetsbaarheid en/of goedgelovigheid van de consument. Zo worden er bijvoorbeeld geen overeenkomsten aangeboden aan consumenten die klaarblijkelijk niet in staat zijn om de draagwijdte van de voorgestelde overeenkomst te beoordelen. De Consultant treedt eveneens bijzonder gereserveerd op ten aanzien van ouderen, mindervaliden en kansarmen.

De Consultant zet de consument er op geen enkele manier toe aan zijn lopende overeenkomst met een leverancier voortijdig te beëindigen of misbruik te maken van het aan de consument toegekende herroepingsrecht.

De Consultant beëindigt het gesprek en/of verlaat het pand onmiddellijk op eenvoudige vraag van de consument. De Consultant verbreekt onmiddellijk ieder contact met de consument als deze duidelijk laat blijken dat hij dit contact als storend, ongewenst of ongepast ervaart.

2.3. Deur-Aan-Deur promotie

De Consultant zal zich ervan onthouden om van deur tot deur aan te bellen bij potentiële klanten thuis, zonder hiervoor van deze potentiële klanten een uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

2.4. Ronselen

De Consultant mag geen Diensten of andere consultants ronselen via onpersoonlijke kanalen. Dit verbod omhelst onder meer het ronselen via telemarketing, mailinglijsten, het verspreiden van folders, advertenties in publicaties, en emailcampagnes. Chat- of discussieplatforms van Smart SN Partners zijn niet toegestaan.

Smart SN wijst erop dat het versturen van ongewenste e-mail (‘spam’) bij wet verboden is en streng gereguleerd wordt door de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het gebruik van elektronische post voor reclamedoeleinden is bij wet verboden zonder de voorafgaande, vrijwillige, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde(n).

2.5. Internet

De Consultant zal geen webpagina of andere particuliere onlinediensten van een van de Partners van Smart SN gebruiken om bij het brede publiek te promoten, dan mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Smart SN. De naam “Smart”, “Smart SN”, “Smart Services Network”, “Orange”, “Eneco” en andere door Smart SN of één van haar Partners gevoerde handelsnamen, alle namen en logos waarvan Smart SN of één van haar Partners eigenaar is, de namen van door Smart SN of één van haar Partners aangeboden Diensten, evenals de namen van Partners en leveranciers van Smart SN mogen niet worden gebruikt in domeinnamen die niet door Smart SN of één van haar Partners worden geregistreerd. Het internetadres (URL) en de volledige inhoud van iedere website die een Consultant wenst te publiceren ter promotie van Smart SN of één van haar Partners dienen voorafgaand voor controle en goedkeuring te worden voorgelegd aan de marketingafdeling van Smart SN. Daarnaast is het aan de Consultant verboden om op Sociale Media (met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Instagram) een bepaalde groep op te richten onder een door Smart SN of één van haar Partners gedeponeerde naam. Dit kan enkel gebeuren door Smart SN zelf waarbij Smart SN optreedt als de “Administrator”.

2.6. Gebruik van de namen, logo’s en handelsmerken van Smart SN en/of haar Partners

De Consultant zal de handelsnaam, het merk, het logo of enig ander beschermd intellectueel eigendomsrecht van Smart SN of dat van haar Partners niet aanwenden, dan met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Smart SN. Een uitzondering geldt voor de aanwending van materialen die hiertoe ter beschikking werden gesteld en goedgekeurd door Smart SN.

Elke vorm van publicitair materiaal met betrekking tot Smart SN en/of de door haar aangeboden Diensten, ongeacht of Smart SN erin vermeld wordt, zal voorafgaand aan het gebruik ervan worden voorgelegd aan en schriftelijk goedgekeurd door Smart SN.

2.7. Verzoeken van de media en persoonlijke optredens door Consultants

De Consultant zal Smart SN of één van haar Partners niet vertegenwoordigen in om het even welk medium en enig mediaforum gebruiken (waaronder persberichten, artikels en optredens in talkshows op televisie, radio of internet) om Smart SN of de Diensten te promoten of te adverteren. Dergelijk beleid is voor Smart SN noodzakelijk om een correct en conherent publiek imago te verzekeren. De Consultant zal zich dan ook onthouden van het ontwikkelen en promoten van of deelnemen aan elke geschreven, auditieve of visuele mediavoorstelling die betrekking heeft op of verwijst naar Smart SN of de Diensten.

2.8. Telefoonprocedures

De Consultant verbindt zich ertoe met het oog op het aanbrengen van Diensten enkel telefonisch contact op te nemen met potentiële of bestaande klanten die hiervoor voorafgaandelijk hun schriftelijke toestemming hebben gegeven.

De Consultant zal geen telefoongesprekken voeren op een wijze die de gesprekspartners zou kunnen doen geloven dat zij met het hoofdkantoor van Smart SN of één van haar Partners verbonden zijn.

Het is de Consultant verboden de telefoon te beantwoorden met de naam ‘Smart SN’ of met de naam van één van haar Partners in welke vorm of binnen welke context dan ook.

De Consultant zal ook de naam “Smart SN” of de naam van één van haar Partners niet gebruiken in telefoonlijsten (zoals bv de Gouden Gids…) tenzij in combinatie met de term “zelfstandige Consultant”. Bijvoorbeeld: Jan Janssen, Zelfstandige Smart SN Consultant, Kansstraat 3, 2000 Antwerpen kan wel. Smart SN NV, Kansstraat 3, 2000 Antwerpen kan niet.

2.9. Conferenties, handelsbeurzen en evenementen

De Consultant mag zijn Smart SN-activiteiten promoten op conferenties, handelsbeurzen en evenementen, mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Smart SN. Een aanvraag dient vergezeld te worden van een kopie van de leurkaart van al diegenen die Smart SN zullen vertegenwoordigen op de betreffende conferenties, beurzen en evenementen.

2.10. Bedrijfscommunicatie en huisstijl

Zonder afbreuk te doen aan de voorafgaande bepalingen, somt Smart SN hierna enkele concrete richtlijnen op waaraan een promotie zal moeten voldoen om een voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege Smart SN te kunnen bekomen:

- Gebruik enkel de officiële logo’s en –kleuren van Smart SN die kunnen worden aangevraagd bij de marketingafdeling van Smart SN;
- De advertentie moet steeds de nadruk leggen op het aanbieden van Diensten en niet op het aantrekken van nieuwe consultants;
- De advertentie mag geen tarieven vermelden, met uitzondering van diegene die vermeld worden in actuele en officiële publicaties die rechtstreeks uitgaan van Smart SN of één van haar Partners;
- De Consultant zal in de informatie die hij/zij verspreidt omtrent Smart SN of één van haar Partners - steeds zo veel mogelijk letterlijk overnemen uit actuele, officiële publicaties van Smart SN of één van haar Partners, met name productbrochures en de webpagina’s op www.mysmart.be, www.orange.be, enz.

- De Consultant vermeldt steeds duidelijk zijn Consultant-ID-nummer en zijn hoedanigheid van zelfstandige Consultant die samenwerkt met Smart SN en haar Partners.

3. Smart-ID

3.1. Verbod op overdracht van een Smart-ID

Het is verboden om Smart-ID’s over te dragen of door een andere persoon te laten aanwenden, behalve in de hierna omschreven gevallen. Het is in elk geval verboden om zijn Smart ID te verkopen.

3.2. Samenwerken onder 1 Smart-ID

Gehuwde of samenwonende koppels mogen onder één gezamenlijke Smart-ID werken op voorwaarde dat enkel de contactpersoon vermeld in MySmart de klanten of potentiële consultants ontmoet. Indien de leden van gehuwde of samenwonende koppels ieder onder een apart Smart-ID willen functioneren, dienen zij ofwel onder dezelfde sponsor geregistreerd te zijn, ofwel dient één lid zich in te schrijven bij het andere lid en in de ‘Downline’ van de eerst ingeschreven Consultant te werken.

Indien Smart SN vaststelt dat een lid van een gehuwd of samenwonend koppel geregistreerd is bij Smart SN onder een andere vorm dan diegene die hierboven beschreven wordt, behoudt Smart SN zich het recht voor om te eisen dat de situatie binnen de 30 dagen zou worden geregulariseerd zoals hierboven beschreven.

Smart SN begrijpt onder samenwoning: twee personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en die een gezamenlijke fiscale aangifte doen. Meerderjarige kinderen of andere inwonende verwanten horen hier niet bij.

De Consultant zal op eenvoudig verzoek officiële documenten die de samenwoning bevestigen aan Smart SN tonen of een kopie ervan overhandigen.

Indien twee bestaande Consultants huwen of gaan samenwonen na het ondertekenen van een Overeenkomst, kunnen zij beiden hun Smart-ID behouden (al dan niet in dezelfde structuur).

Indien partners scheiden of hun samenwoning stopzetten, verbinden zij zich ertoe Smart SN binnen een termijn van 14 dagen volgend op datum van scheiding of beëindiging van de samenwoning in te lichten over de manier waarop hun gezamenlijke Smart SN-activiteit verdeeld en beheerd zal worden na de scheiding. Indien Smart SN hierover geen bericht ontvangt, zal Smart SN vermeld staat, beschouwen als de persoon die de activiteiten voortzet.

Als de partners onder één Smart-ID werkten, kan de partner die de oorspronkelijke, gezamenlijke Smart SN-business niet voortzet een nieuwe Consultant-overeenkomst ondertekenen zodra de scheiding, feitelijke scheiding of stopzetting van samenwoning voltooid is. Deze partner kan zich registreren via een sponsor naar keuze.

Smart SN vraagt in dit geval een bewijs van scheiding, feitelijke scheiding of stopzetting van samenwoning voor te leggen. Notariële akten of uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand gelden als bewijs.

3.3. Consultant vs. zaakvoerder

Bovenvermelde principes worden eveneens toegepast op personen die aandeelhouder, (mede)zaakvoerder, (mede)bestuurder, stille vennoot zijn of enige andere functie uitoefenen die rechtsgeldig werden opgenomen in de statuten van een onderneming, die reeds geregistreerd is onder een actieve Smart-ID en waarbij een persoon zich uit de onderneming terugtrekt. In geen geval, mogen twee personen die ingeschreven zijn in de statuten van dezelfde onderneming werken onder twee verschillende Smart ID’s.

3.4. Eén Smart-ID = Één Smart SN-Business

Eén btw-nummer staat gelijk aan één Smart-ID.

De Consultant verbindt zich ertoe op geen enkel ogenblik een financieel belang te hebben in meer dan één Smart SN-business.

Indien Smart SN vaststelt dat een Consultant meerdere Smart-ID’s heeft of belangen heeft in meerdere Smart-ID’s, zal de Consultant enkel zijn eerste Smart-ID of zijn belangen daarin kunnen behouden en zal Smart SN de andere Smart SN-businesses met onmiddellijke ingang beëindigen. De Consultant zal alle vergoedingen die hij/zij heeft ontvangen in het kader van deze andere Smart-ID’s in overtreding van huidig beding terugbetalen aan Smart SN.

4. Vergoeding van de Consultant

De Consultant heeft recht op een vergoeding voor de geleverde prestaties op voorwaarde dat alle remuneratievoorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst vervuld zijn (de “Vergoeding” of de “Vergoedingen”).

De grondslag, samenstelling, omvang, berekenings- en betalingswijze van deze Vergoeding wordt nader uiteengezet in het Smart Plan.

Het recht van de Consultant op de Vergoeding wordt in elk geval steeds afhankelijk gesteld van de voorafgaande en blijvende naleving door de Consultant van de Algemene Voorwaarden en Ethiek, de Gedragscode van Eneco en het Smart Plan en in het bijzonder de kwalificatieregels uiteengezet in het Smart Plan. Deze kwalificatieregels voorzien in de activering van een minimaal aantal actieve smart points op jaarbasis voor het eerste jaar en vervolgens op halfjaarlijkse basis voor de volgende jaren.

Elke Vergoeding die aan de Consultant wordt uitbetaald is gebaseerd op de activering van een product of dienst. Er worden door Smart SN geen Vergoedingen betaald louter voor het aanbrengen/rekruteren van Consultants.

Het recht van de Consultant op de Vergoeding ontstaat op het ogenblik van activatie van de klant door Smart SN. De Vergoeding is opeisbaar door de Consultant op het ogenblik dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverbintenissen. Het recht op de Vergoeding vervalt evenwel indien de klant niet zou voldoen aan zijn/haar betalingsverbintenissen, indien de toegewezen Dienst niet kan worden geleverd of de levering redelijkerwijze niet kan worden gevraagd van Smart SN of haar commerciële Partners, telkens om redenen die vreemd zijn aan Smart SN. Smart SN zal de te recupereren Vergoedingen afhouden van de nog uit te betalen Vergoedingen. (Zie artikel over verkoopcommissies opgenomen in het Smart Plan)

De Overeenkomst voorziet geen uitbetaling van commissies aan de Consultant na het einde van de Overeenkomst.

Een onjuiste of onvolledige activeringsaanvraag van een kaart of een dienst waardoor de activering niet correct is verlopen, geeft geen recht op Vergoeding voor de Consultant.

5. Incentives/seminaries

Enkel de contactpersoon die is geregistreerd als Smart SN Consultant kan profiteren van Incentives of deelnemen aan seminaries indien aan alle voorwaarden voor deelname is voldaan.

Voor elk geschenk of seminarie verkregen door middel van een Smart SN activiteit zal de wet op voordelen in natura worden toegepast.

De punten die voor de berekening van de Incentive in aanmerking worden genomen, volgen hetzelfde schema als de Vergoeding in het Smart Plan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bovendien heeft de Consultant geen recht op punten als de verleende Dienst gedeactiveerd is.

In het geval van fraude of een negatieve of ongepaste houding van de Consultant, behoudt Smart SN zich het recht voor om de deelname van de Consultant aan één of meerdere Incentive(s) en/of seminarie(s) te weigeren.

De Consultant heeft het recht om niet deel te nemen aan een Incentive en/of een seminarie zolang hij Smart SN op de hoogte heeft gesteld binnen de daarvoor gestelde termijn. Als dit niet het geval is, behoudt Smart SN zich het recht voor om de reeds gemaakte kosten alsook een vergoeding aan de Consultant te factureren.

Tijdens een eventuele opzegtermijn zal de Consultant niet langer deelnemen aan Incentives en/of seminaries.

6. Opleiding

De Consultant zal op periodieke wijze alle noodzakelijke en nuttige opleidingen volgen, die ter beschikking worden gesteld door Smart SN of één van haar Partners. De Consultant zal ervoor zorgen dat hij/zij te allen tijde binnen de toegestane tijd werd gecertificeerd.

Smart SN heeft het recht om de Vergoeding aan de Consultant stop te zetten en dit tot de Consultant een daartoe door Smart SN of één van haar Partners georganiseerde bijzondere opleiding heeft gevolgd en/of geslaagd is in het bijbehorende examen.

Tijdens een eventuele opzegtermijn zal de Consultant geen opleidingen meer bijwonen.

7. Geheimhoudingsplicht

“Vertrouwelijke Informatie” is alle informatie waarvan de Consultant redelijkerwijze hoort te vermoeden dat deze een vertrouwelijk karakter kan genieten. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt onder meer begrepen: informatie met betrekking tot Smart SN of één van haar Partners, haar producten en/of diensten, haar leveranciers, haar klanten, haar werknemers, prestatierapporten, Consultantgegevens, leveranciersgegevens, voorwaarden en modaliteiten van Diensten, het bestaan en de inhoud van promotieacties, en dit in eender welke vorm (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch ...).

De Consultant verbindt zich ertoe om Vertrouwelijke Informatie ontvangen in uitvoering van deze Overeenkomst geheim te houden en enkel aan te wenden in het belang van Smart SN en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De Consultant mag geen Vertrouwelijke Informatie meedelen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart SN.

De Consultant verbindt zich ertoe om alle personen waar hij in een professionele context mee in contact komt en die rechtstreeks kennis hebben van de Vertrouwelijke Informatie, de verplichting tot geheimhouding te laten nakomen.

Deze bepalingen blijven gedurende drie (3) jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst geldig, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Een schending van de geheimhoudingsplicht door de Consultant zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van Smart SN om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat de door haar geleden schade groter is dan 50.000 EUR.

De Consultant neemt alle mogelijke maatregelen om Vertrouwelijke Informatie goed te beschermen tegen inzage door onbevoegden. De Consultant dient zorg te dragen voor een deugdelijke beveiliging van de systemen die hij aanwendt in het kader van de Overeenkomst, en in het bijzonder wanneer deze hem zijn aangereikt door Smart SN. Hieronder wordt onder meer verstaan: het regelmatig wijzigen van het wachtwoord, het niet delen of bekendmaken aan derden van het wachtwoord, het actualiseren van de beveiliging van zijn systemen, enz.

De Consultant zal alle Vertrouwelijke Informatie aan Smart SN teruggeven binnen een termijn van tien (10) werkdagen, te rekenen vanaf het einde van de Overeenkomst.

8. Ongeoorloofd contact

De Consultant verbindt zich ertoe om in het kader van de uitvoering van de Diensten enkel contact op te nemen met Smart SN, en geen contact op te nemen met de Partners van Smart SN. In geval nieuwe Partners van Smart SN worden toegevoegd gedurende de duur van de Overeenkomst, zal Smart SN de Consultant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, samen met de toepasselijke voorwaarden en de mogelijks te verdienen commissies.

9. Territoriale rechten

De Consultant mag de Diensten enkel verstrekken binnen de Belgische landsgrenzen.

10. Verandering van statuut en/of gegevens van de Consultant

10.1. Faillissement
Indien de Consultant failliet wordt verklaard, zal dit worden beschouwd als een éénzijdige verbreking van de Overeenkomst door de Consultant, hetgeen automatisch de beëindiging van het Consultantstatuut met zich meebrengt. De Consultant (via de curator) is verplicht het faillissementsvonnis binnen de 24 uur na uitspraak aan Smart SN mee te delen. Smart SN behoudt zich het recht voor om onterecht betaalde commissies terug te vorderen.

10.2. Inactieve BTW

Als de Consultant zijn btw-nummer deactiveert, betekent dit automatisch het einde van zijn activiteit als Smart SN Consultant. De Consultant is verplicht deze stopzetting binnen de 24 uur schriftelijk aan Smart SN te melden.

10.3. Wijziging van de statuten van de onderneming

Een kopie van alle wijzigingen in de statuten en eventuele wijzigingen in het aandelenregister moeten binnen de 24 uur na deze wijzigingen aan Smart SN worden gemeld.

10.4. Wijziging van de gegevens van de Consultant

De Consultant moet Smart SN zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke wijziging van de contactgegevens zoals adres, e-mailadres of telefoonnummer, teneinde bereikbaar te blijven.

11. Kosten en Lasten

De Consultant draagt alle kosten en lasten verbonden aan de uitvoering van zijn opdracht, zoals de kosten voor een auto, voor correspondentie, telefoon, verzekeringskosten … zonder dat deze lijst allesomvattend is. Alle sociale verplichtingen, taksen en belastingen waaraan de Consultant wegens zijn activiteiten onderworpen is, zijn uitsluitend ten laste van de Consultant. Hij draagt alle verantwoordelijkheid voor de naleving van de wetgeving die van toepassing is op zijn activiteit.

12. Concurrentieverbod

Tijdens de duur van de Overeenkomst, en tijdens een periode van zes (6) maanden na beëindiging van de Overeenkomst, zal de Consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a. op geen enkele wijze betrokken zijn bij het commercialiseren van producten of diensten die concurreren met de Diensten ook niet indien deze Diensten nog niet in het Smart Plan werden opgenomen op het moment van de ondertekening van de Overeenkomst;
b. op geen enkele wijze deelnemen aan een andere Multi Level Marketing structuur;
c. in geen geval werknemer/wederverkoper zijn bij één van de Smart SN Partners;
d. de namen, adressen en andere persoonsgegevens van door Smart SN verworven klanten of van de Consultants van Smart SN niet gebruiken of bekendmaken aan derden, tenzij voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst; en
e. geen door Smart SN verworven klanten aanmoedigen of overtuigen op te houden klant te zijn van Smart SN of van één van haar Partners, of minder diensten van hen af te nemen.

De Consultant erkent dat huidig concurrentiebeding noodzakelijk is om de Vertrouwelijke Informatie en know-how van Smart SN te beschermen, alsook om de integriteit en reputatie van het netwerk van Consultants te beschermen in het belang van de Consultants zelf.

De Consultant verklaart dat geen enkel akkoord, schriftelijk of mondeling, geen enkele belofte of verbintenis die hij voorheen ten overstaan van derden zou hebben aangegaan, zich verzet tegen het sluiten en uitvoeren van deze Overeenkomst. De Consultant verbindt zich ertoe Smart SN te vrijwaren tegen alle verhaal van derden uit hoofde van schending door de Consultant van een dergelijk akkoord, een dergelijke belofte of verplichting en, in voorkomend geval, Smart SN te vergoeden voor alle daaruit voortvloeiende schade.

Een schending van dit concurrentieverbod door de Consultant zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van Smart SN om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat de door haar geleden schade groter is dan 50.000 EUR.

13. Niet-afwerving

Tijdens de duur van de Overeenkomst, en tijdens een periode van zes (6) maanden na beëindiging van de Overeenkomst, zal de Consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a. geen Consultants of werknemers van Smart SN benaderen of overtuigen om deel te nemen aan een andere Multi Level Marketing structuur;
b. geen Consultants van Smart SN benaderen of overtuigen om van Sponsor te veranderen;
c. geen Consultants of werknemers van Smart SN benaderen of overtuigen om producten of diensten die concurreren met de producten of diensten van Smart SN te promoten, demonstreren of verkopen;
d. geen Consultants of werknemers van Smart SN benaderen of overtuigen om op te houden een Consultant of werknemer van Smart SN te zijn of om een minder actieve Consultant van Smart SN te worden of om reclame te maken voor een andere professionele activiteit.

De Consultant erkent dat huidig niet-afwervingsbeding noodzakelijk is om de Vertrouwelijke Informatie en know-how van Smart SN te beschermen, alsook om de integriteit en reputatie van het netwerk van Consultants te beschermen in het belang van de Consultants zelf.
Een schending van dit afwervingsverbod door de Consultant zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van Smart SN om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat de door haar geleden schade groter is dan 50.000 EUR.

14. Gegevens

14.1. Persoonsgegevens

In het kader van deze Overeenkomst kan het zijn dat de Consultant in naam en voor rekening van Smart SN persoonsgegevens moet verzamelen. Het is ook mogelijk dat hij toegang krijgt tot persoonsgegevens die in het bezit zijn van Smart SN.

De Consultant verbindt zich ertoe deze gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en enkel in naam en voor rekening van Smart SN.

De gegevens zijn namelijk eigendom van Smart SN.

De Consultant verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische implementatiewetgeving te respecteren. De mededeling van deze gegevens aan derden, op welke wijze dan ook, is verboden, tenzij verplicht bij wet of bij voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart SN.

De Consultant mag de gegevens niet kopiëren, tenzij deze reproductie noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

14.2. Overdracht van gegevens

Het is mogelijk dat Smart SN gegevens betreffende potentiële of bestaande klanten of Consultants ter beschikking stelt van de Consultant met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst. Deze gegevens blijven eigendom van Smart SN.

In de mate toegelaten door bepalingen van dwingend recht, ziet de Consultant af van en draagt de Consultant alle rechten die betrekking hebben op toegang tot alle systematisch of methodisch geordende, afzonderlijk toegankelijke verzamelingen van klantengegevens of van gegevens betreffende Consultants van Smart SN, aangelegd in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, over aan Smart SN.

14.3. Demonstratiemateriaal

Indien Smart SN demonstratiemateriaal ter beschikking stelt van de Consultant, verbindt deze laatste zich ertoe dit niet voor andere doeleinden, in het bijzonder privédoeleinden, te gebruiken. Het voornoemde materiaal blijft eigendom van Smart SN, die mag eisen dat het op eenvoudig verzoek wordt teruggegeven. In alle gevallen wordt alle demonstratiemateriaal terugbezorgd aan Smart SN binnen de tien (10) werkdagen na afloop van de Overeenkomst omwille van welke reden dan ook.

V. Klachten

1. Klacht van klanten betreffende de producten en/of diensten van Smart SN en/of haar Partners

De Consultant stelt Smart SN onmiddellijk per e-mail op de hoogte indien hij een klacht ontvangt betreffende de producten en/of diensten van Smart SN en/of haar Partners.

Smart SN zal klachten binnen maximaal vijf (5) werkdagen na ontvangst ervan behandelen. Indien dit niet mogelijk is, zal de klant binnen maximaal vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht worden geïnformeerd over de datum waarop zijn probleem zal worden verholpen.

In het geval van ontvangst van een klacht van een derde met de bettrekking tot de Consultant, zal Smart SN de Consultant binnen de 2 werkdagen per e-mail op de hoogte brengen. Een klacht wordt door Smart SN gegrond geacht totdat het tegendeel is bewezen. Smart SN behoudt zich daarom het recht voor om een schriftelijke waarschuwing te sturen en / of de Consultant te bestraffen als deze klacht gegrond blijkt. Deze sanctie kan onder meer een beëindiging van de uitbetaling van Vergoedingen tot gevolg hebben, behoudens uitzonderingen van dwingend recht. Indien nodig behoudt Smart SN zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen op basis van artikel IX van de Algemene voorwaarden en Ethiek.

1. Klachten van de Consultant tegenover Smart SN met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst

De door Smart SN gebruikte gegevens voor de berekening van de Vergoedingen zijn objectief en te goeder trouw opgesteld en worden jaarlijks door een externe dienstverlener gecontroleerd op nauwkeurigheid.

De gegevens die als basis dienen voor de berekening van de Vergoeding primeren in principe boven elk ander bewijs, onverminderd het recht van de Consultant om het tegenbewijs met alle middelen te leveren.

Ingeval van betwisting met betrekking tot de door Smart SN aan de Consultant toegekende Vergoeding, zal de Consultant in eerste instantie een nazicht uitvoeren, aan de hand van de hem door Smart SN ter beschikking gestelde informatie, vooraleer een klacht in te dienen.

Bij gebreke hieraan, evenals in geval van misbruik, behoudt Smart SN zich het recht voor om administratieve kosten aan te rekenen ten bedrage van 15 EUR per betwiste prestatie.

Klachten met betrekking tot activeringen dienen bij Smart SN per e-mail ingediend te worden ten laatste op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin de commissienota werd uitgereikt. Na het verstrijken van deze termijn zullen ze niet meer aanvaard worden.

Smart SN en haar Partners leveren alle mogelijke inspanningen om alle contractaanvragen van potentiële klanten te verwerken en uit te voeren, maar kunnen steeds naar eigen inzicht contractaanvragen weigeren. Hiertegen kan de Consultant geen klacht indienen.

VI. Bedrog

Elke bedrieglijke handeling van de Consultant om zich op onrechtmatige wijze een hogere Vergoeding toe te eigenen, vormt een ernstige tekortkoming in hoofde van de Consultant waardoor Smart SN het recht heeft om de Overeenkomst met een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

De Vergoeding die het gevolg is van een bedrieglijke handeling is niet verschuldigd aan de Consultant. Indien (een deel van) de Vergoeding voor de betrokken dienst reeds werd uitbetaald, zal deze worden teruggevorderd via een negatieve commissienota.

Bedrieglijke handelingen zijn, onder meer, de volgende overtredingen (niet exhaustieve lijst):

a. een activeringsaanvraag voor een dienst op eigen naam of op naam van één van de vennootschappen van de Consultant;
b. een activeringsaanvraag voor een dienst voor minderjarigen;
c. een niet door de klant gevraagde of niet ondertekende aanvraag voor een dienst die toch wordt doorgegeven;
d. een activeringsaanvraag voor een dienst waarbij op de documenten m.b.t. de activeringsaanvragen wijzigingen worden aangebracht die niet door de klant werden gevraagd of bevestigd;
e. een activeringsaanvraag voor een dienst waarbij het nummer niet overeenstemt met het nummer op de kopie van de identiteitskaart;
f. door een klant ondertekende bestelformulieren kopen van, verkopen of verdelen aan andere Consultants;
g. een activeringsaanvraag voor een dienst waarbij de klant en de Consultant geen rechtstreeks persoonlijk contact hebben gehad;
h. recycling van bestelformulieren ondertekend door een klant (abonnement - prepaid - abonnement) aan een andere Consultant of onder zijn eigen Smart ID.

Per bedrieglijke contractaanvraag heeft Smart SN bovendien het recht om een forfaitaire vergoeding van 150 EUR aan te rekenen aan de Consultant, tenzij en tot hij het tegendeel aantoont (bijvoorbeeld door overlegging van een schriftelijke en door de klant ondertekende verklaring). Bovendien heeft Smart SN het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien Smart SN kan aantonen dat de door haar geleden schade groter is dan 150 EUR.

De omschakeling van een klant, van zijn/haar huidige dienstenleveranciers naar Smart SN of één van haar Partners, zonder dat deze klant daarvoor zijn/haar schriftelijke toestemming heeft verleend brengt bovendien de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Smart SN en/of haar Partners in het gedrang en kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging, verbeurdverklaring en boetes. Smart SN behoudt zich het recht voor alle boetes en civiele of strafrechtelijke schadevergoedingen die zij zou dienen te betalen ten gevolgen van zulke handelingen terug te vorderen van de Consultant.

VII. Wijziging van de Overeenkomst

De Algemene Voorwaarden en Ethiek, het Smart Plan en de Gedragscode van Eneco kunnen in de loop van de contractuele relatie evolueren. Dit is noodzakelijk om in te spelen op de veranderlijkheid van de diensten van de huidige en toekomstige Partners van Smart SN.

Indien het Smart Plan, de Algemene Voorwaarden en Ethiek en de Gedragscode van Eneco zouden worden aangepast, brengt Smart SN u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte via de gebruikelijke kanalen (via uw sponsor, per e-mail, via nieuwsbrieven, via MySmart, enz.). De voorgestelde wijzigingen zullen uitwerking hebben na het verstrijken van een termijn van 30 dagen volgend op de kennisgeving van het voorstel tot wijziging.

De Algemene Voorwaarden en Ethiek, het Smart Plan en de Gedragscode van Eneco zijn van toepassing op duizenden Consultants, zodat het niet mogelijk is om een individuele uitzondering toe te kennen. Indien u niet akkoord zou gaan met de wijziging, mag u uw samenwerking met Smart SN stopzetten mits rekening te houden met de contractueel voorziene opzegtermijn.

VIII. Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.

IX. Einde van de Overeenkomst

Elke partij heeft het recht om de Overeenkomst op elk ogenblik via schriftelijke kennisgeving te beëindigen mits het in acht nemen van een opzegtermijn die als volgt berekend wordt: één maand per aangevatte periode van twaalf (12) maanden, doch met een maximum van zes (6) maanden opzegtermijn in totaal.

Partijen hebben het recht om de Overeenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer een ernstige tekortkoming of een uitzonderlijke omstandigheid de samenwerking tussen partijen definitief onmogelijk maakt.

Als een ernstige tekortkoming in de zin van deze Overeenkomst wordt onder meer beschouwd (niet exhaustieve lijst):

a. Een schending van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en Ethiek en de Gedragscode van Eneco, en in het bijzonder een schending van de vertrouwelijkheids-, niet-concurrentie- en niet-afwervingverplichtingen;
b. Het begaan van een misdrijf tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (vb. fraude, valsheid in geschrifte, laster en eerroof, slagen en verwondingen, enz.);
c. Een schending van de Belgische wetgeving (vb. wetgeving inzake markt- en handelspraktijken en consumentenbescherming, fiscale-, sociale - en/of boekhoudkundige regelgeving, enz.);
d. Het stellen van een daad die de goede naam en reputatie van Smart SN, haar medewerkers, personeelsleden, leveranciers en/of handelspartners kan beschadigen;
e. Het verhandelen van bestelformulieren;
f. Het ontvangen van twee (2) of meer waarschuwingen vanwege Smart SN binnen een tijdspanne van drie (3) maanden.

Als een uitzonderlijke omstandigheid in de zin van deze Overeenkomst wordt onder meer beschouwd een langdurige ziekte van de Consultant.

Indien de Overeenkomst beëindigd zou worden, op welke wijze dan ook, geldt een wachttermijn van drie (3) maanden volgend op de beëindiging om een nieuwe aanvraag om Consultant te worden in te dienen. Deze nieuwe Overeenkomst wordt tegen de volledige prijs vastgelegd. Dit betekent dat er geen korting mogelijk is. Deze beperking geldt desgevallend eveneens voor de echtgenoten van Consultants en alle derden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en/of een gezamenlijke fiscale aangifte invullen.

Als de Consultant een bedrag verschuldigd blijft (na Clawback of verschillende correcties) sinds de laatste commissienota, is dit bedrag nog steeds verschuldigd en moet dit rechtstreeks aan Smart SN worden terugbetaald voordat het nieuwe verzoek tot inschrijving wordt afgerond.

X. Restbepalingen

Geen enkel verzuim door Smart SN om haar rechten onder deze Overeenkomst uit te oefenen, noch enige vertraging daarin, zal een afstand van die rechten inhouden.

Indien een rechter oordeelt dat enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dit geen enkele invloed hebben op enige andere bepaling van deze Overeenkomst, die verder bindend zal zijn.

Partijen verbinden zich ertoe een onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te onderhandelen om de inhoud ervan te vervangen door een bepaling die de eerste zo dicht mogelijk benadert, zonder zelf onwettig, ongeldig of niet – afdwingbaar te zijn.

Smart SN heeft het recht deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de Consultant.

De Consultant heeft niet het recht om deze Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart SN.

XI. Geschillen

1. Geschillen tussen Consultants

Smart SN zal niet bemiddelen in geschillen met betrekking tot de aanduiding van een sponsor.

Smart SN erkent als sponsor steeds de persoon wiens naam voorkomt op de Consultant-Overeenkomst en die de Overeenkomst als eerste heeft ondertekend.

2. Geschillen tussen Smart SN en de Consultant

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

De Consultant is steeds gehouden ten aanzien van Smart SN of één van haar Partners om alle schade te vergoeden die hij veroorzaakt. Dit geldt zowel voor schade die rechtstreeks door Smart SN of één van haar Partners wordt geleden, als voor schade van klanten die Smart SN of één van haar Partners dient te dragen.


Contacteer ons
Adres: Bourgetlaan 3, 1140 Brussel
E-mail: support@smartsn.be
VAT: BE0563470723


© Copyright 2020 by Smart Services Network.